Cookie Statement / Cookieverklaring

Cookieverklaring (English below)

Recover-e.eu is een website van het Trimbos-instituut gevestigd aan de Da Costakade 45 te Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken (hierna samen te noemen “cookies”). Bij het gebruik van cookies worden bij een  bezoek aan een website gegevens opgeslagen dan wel uitgelezen op uw apparaat.

Wij informeren u graag over de cookies die deze website gebruikt.

Wij maken onderscheid in functionele, analytische en andere cookies. De functionele en analytische cookies worden standaard geplaatst.

Andere cookies kunnen verschillende soorten doeleinden hebben en worden pas geplaatst wanneer u uw toestemming daarvoor geeft. Deze website maakt geen gebruik van dit soort cookies.

Hieronder leest u meer over de cookies die via deze website worden of kunnen worden geplaatst en hun doeleinden.

Deze cookieverklaring bevat de volgende informatie:

1.         Functionele cookies

2.         Analytische cookies

3.         Aanpassen Browser instellingen

4.         Wijzigingen cookiebeleid

5.         Vragen en contact

1.    Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de communicatie over het netwerk dan wel om de gevraagde functionaliteiten binnen de website mogelijk te maken, zoals:

•          het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;

•          het laden van fonts van een externe bron;

•          het optimaliseren van de zoekmachine van de website, door bij te houden waar je op zoekt, gerelateerde resultaten weer te geven en mogelijk cross-verwijzingen naar andere Trimbos sites tonen.

Deze website gebruikt de volgende functionele cookies:

Naam Geplaatst Doel Hoe lang
cfid www.recover-e.eu gebruikt tbv sessie instandhouding. 30 jaar
cftoken www.recover-e.eu gebruikt tbv sessie instandhouding. 30 jaar
isallowed www.recover-e.eu Er is op de cookie-pop-up geklikt om het bericht te verbergen. 30 jaar

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het plaatsen van deze cookies. Zonder deze cookies zou deze website niet goed werken.

2.    Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies meten wij, onder andere met behulp van software van derden, hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies gebruiken wij:

  • om het aantal bezoekers te meten;
  • om de volgorde van de door een bezoeker bezochte pagina’s te bepalen;
  • de tijdsduur van elk bezoek aan onze webpagina’s te meten;
  • om te volgen welke producten, en hoeveel, in de webwinkel worden bekeken en verkocht;
  • om te volgen welke producten worden gedownload en hoe vaak;
  • om eventuele technische problemen op te lossen;
  • om te bepalen of webpagina’s, of bepaalde routes binnen de website, of de website als geheel aangepast of geoptimaliseerd moeten worden.

Daarvan worden statistische rapportages gemaakt die niet herleidbaar zijn tot personen.

Wij gebruiken Google Analytics en Google Tagmanager, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics”  van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. Dit betekent dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten. Daarbij zijn wij overeengekomen dat:

1.    het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd voordat het wordt opgeslagen;

2.    de instelling “gegevens delen” is uitgezet, en

3.    wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Deze website gebruikt de volgende analytische cookies:

Naam Geplaatst Doel Hoe lang
__utma .recover-e.eu Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 2 jaar
__utmb .recover-e.eu Gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 30 minuten
__utmc .recover-e.eu Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte deze cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was. sessie
__utmt .recover-e.eu Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. 10 minuten 
__utmz .recover-e.eu Slaat de verkeersbron of campagne op waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 6 maanden
__ga .recover-e.eu Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
__gat_UA116688637-1 .recover-e.eu Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . 1 minuut
Google tagmanager .recover-e.eu Analytics website nvt
__gid .recover-e.eu Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het plaatsen van deze cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te kunnen verbeteren

3.    Aanpassen Browser instellingen

Het is mogelijk om uw browserinstellingen zodanig aan te passen dat u voor het plaatsen van cookies een waarschuwing ontvangt of het plaatsen van een of meerdere cookies weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kunnen via de browserinstellingen worden verwijderd.

Als u cookies weigert of verwijdert kan het wel zijn dat de website niet meer goed functioneert.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

·        Chrome

·        Firefox

·        Internet Explorer

·        Safari

·        Opera

Via  www.youronlinechoices.eu is het ook mogelijk om cookies van specifieke partijen uit te zetten.

4.    Wijzigingen cookiebeleid

Wij kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen als daartoe aanleiding is. Wij adviseren u om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. De laatste versie vindt u altijd op deze webpagina.

De Cookieverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 24 juni 2020.

5.    Vragen en contact

Het Trimbos-instituut heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Heeft u een vraag of een klacht op het gebied van privacy bij het Trimbos-instituut? Stuur dan  een e-mail naar fg@trimbos.nl.

 

***

Cookie statement (English)

Recover-e.eu is a website of the Trimbos Institute located at Da Costakade 45 in Utrecht.

This website uses cookies and comparable techniques (hereinafter collectively referred to as “cookies”). When using cookies, data is stored or read on your device when you visit a website.

We would like to inform you about the cookies that this website uses.

We distinguish between functional, analytical and other cookies. The functional and analytical cookies are placed by default.

Other cookies can serve different purposes and are only placed when you give your consent. This website does not use these types of cookies.

Below you can read more about the cookies that are or can be placed via this website and their purposes.

This cookie statement contains the following information:

1. Functional cookies

2. Analytical cookies

3. Adjust Browser settings

4. Changes to cookie policy

5. Questions and contact

1.    Functional cookies

These cookies are necessary to enable communication over the network or to enable the requested functionalities within the website, such as:

• evenly loading the website, so that the site remains accessible;

• loading fonts from an external source;

• optimizing the website's search engine, by keeping track of what you are looking for, displaying related results and possibly showing cross-references to other Trimbos sites.

This website uses the following functional cookies:

Name Placed by Function How long
cfid www.recover-e.eu used for session maintenance. 30 years
cftoken www.recover-e.eu used for session maintenance. 30 years
isallowed www.recover-e.eu Cookie popup has been clicked on to hide message. 30 years

We have a legitimate interest in placing these cookies. Without these cookies, this website would not work properly.

2.    Analytical cookies

We use analytical cookies to measure how our website is used, including using third-party software. We use these cookies:

• to measure the number of visitors;

• to determine the order of the pages visited by a visitor;

• measure the duration of each visit to our web pages;

• to track which products, and how many, are viewed and sold in the web store;

• to track which products are downloaded and how often;

• to solve any technical problems;

• to determine whether web pages, or certain routes within the website, or the website as a whole need to be adapted or optimized.

Statistical reports are made of this that cannot be traced back to persons.

We use Google Analytics and Google Tagmanager, a web analytics service provided by Google Inc. (Google). We have set up Google Analytics privacy-friendly in accordance with the 'Privacy-friendly setting of Google Analytics' manual of the Dutch Data Protection Authority of 6 March 2018. This means that we have concluded a processing agreement with Google. We have agreed that:

1. the last octet of the IP address is removed before being stored;

2. the setting “data sharing” is turned off, and

3. we do not use other Google services in combination with the Google Analytics cookies.

This website uses the following analytical cookies:

Name Set by Reason How long
__utma .recover-e.eu Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 2 years
__utmb .recover-e.eu Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 minuten
__utmc .recover-e.eu Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. sessie
__utmt .recover-e.eu Used to throttle request rate. 10 minutes 
__utmz .recover-e.eu Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months
__ga .recover-e.eu Used to distinguish users. 2 years
__gat_UA116688637-1 .recover-e.eu Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>. 1 minute
Google tagmanager .recover-e.eu Analytics website N/A
__gid .recover-e.eu Used to distinguish users. 24 hours

We have a legitimate interest in placing these cookies. These cookies are necessary to improve the website

3.    Adjust Browser settings

It is possible to adjust your browser settings so that you receive a warning before placing cookies or refuse the placing of one or more cookies. Cookies that have already been placed can also be deleted via the browser settings.

If you refuse or delete cookies, the website may no longer function properly.

How you can adjust your browser settings differs per browser. Click on one of the icons below to go directly to the manual of your browser or consult the help function of your browser.

• Chrome

• Firefox

Internet Explorer

• Safari

• Opera

It is also possible to disable cookies from specific parties via www.youronlinechoices.eu.

4.    Cookie policy changes

We may adjust this cookie statement from time to time if there is reason to do so. We advise you to consult this statement regularly. You will always find the latest version on this web page.

This Cookie Statement was last updated on June 24, 2020.

5.    Questions and contact

The Trimbos Institute has a Data Protection Officer. Do you have a question or complaint about privacy at the Trimbos Institute? Send an e-mail to fg@trimbos.nl.

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.