Оценка на RECOVER-E

Оценка

Цели

Формативна оценка

Да се направи базова оценка на контекстните фактори (включително възпрепятстващи и подпомагащи такива), които ще повлияят на имплементацията в 5-те държави-участници

Оценка на процеса

Оценка на избраните по време на изпълнението на проекта стратегии.

Оценка на резултатите Оценка на резултатите и успешността на имплементацията, измервайки ефективността и промяната:
-  Да се оцени дали предприетите интервенции са имали положителен ефект върху клиничните прояви и удовлетвореността на хората с тежки психични разстройства.
-  Да се оцени приемането, достъпността и успешното поддържане на проекта, създаден с цел да повиши ангажираността на пациентите и качеството на грижите за хора с тежки и хронични психични заболявания.
Икономическа оценка

Да се оцени икономическата ефективност на интервенцията и стратегията за нейното имплементиране с цел изработване на план за устойчивост, който да се представи на заинтересовани политически страни в 5-те държави-участници.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.