Evaluacija RECOVER-E

Evaluacija

Cilj

Formativna evaluacija

Izraditi osnovnu procjenu kontekstualnih čimbenika (uključujući otežavajuće i olakšavajuće čimbenike) koji će utjecati na implementaciju na 5 mjesta projekta.  

Proces evaluacije

Procjenjuje strategije implementacije odabrane tijekom implementacije.

Evaluacija ishoda Kroz hibridno ispitivanje učinkovitosti implementacije:
- Evaluirati je li intervencija utjecala na kliničke ishode i rezultate korištenja usluge;
- Evaluirati prihvaćanje, prihvatljivost i održavanje sveobuhvatne strategije implementacije namijenjene povećanju angažmana pacijenata i kvalitete skrbi za osobe s teškim i dugotrajnim poremećajima mentalnog zdravlja.
Ekonomska evaluacija

 Ocijeniti isplativost intervencije i njezinu strategiju implementacije za izradu plana održivosti za donositelje politika na 5 mjesta provedbe.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.