Евалуација

Eвалуација

Цел 

Формативна евалуација Да се направи основна проценка на контекстуалните фактори (вклучувајќи бариери и фацилитатори) кои ќе влијаат врз имплементацијата на 5-те проектни места.
Процена на евалуација Проценка на избраните имплементациски стратегии за време на имплементацијата.
Евалуација на резултат Преку пробна имплементација на хибридна ефикасност до:
-Да се оцени дали интервенцијата имала влијание врз клиничките резултати и резултатите од употребата на услуги;
- Да се оцени преземањето, прифатливоста и одржувањето на сеопфатна стратегија за имплементација, дизајнирана да го зголеми ангажманот на пациентот и квалитетот на грижата за лицата со сериозно и трајно лошо ментално здравје.
Економска проценка
Да се оцени економичноста на интервенцијата и нејзината стратегија за имплементација за да се изгради план за креаторите на политики во 5-те места за имплементирање.

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.