Privacy Statement / Privacyverklaring

Privacyverklaring www.recover-e.eu Versie 1 (English below)


In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website www.recover-e.eu aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je contact opnemen met Ariana Rose via ARose@trimbos.nl

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.                     

1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

2.    Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de Website.

3.    Cookies?
De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.

4.    Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze App om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

***

Privacy statement www.recover-e.eu Version 1 (English)


In this privacy statement you can find information about how we handle (personal) data that you provide to us via this website www.recover-e.eu (hereinafter: “the Website”). Your personal data is processed by the Trimbos Institute, located at Da Costakade 45 (3521 USA) in Utrecht, telephone number 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hereinafter: “the Trimbos Institute”).

If, after reading this privacy statement, you have any questions about how the Trimbos Institute handles your personal data or if you want to exercise your rights under the GDPR (which are described below), you can contact Ariana Rose via ARose@trimbos.nl

If you want to file a complaint about the use of your personal data, you can contact our Data Protection Officer at fg@trimbos.nl. The Data Protection Officer is independent and supervises compliance with the GDPR for the Trimbos Institute. If you are not satisfied with how the Trimbos Institute handles your complaint or if you prefer not to submit your complaint to the Trimbos Institute, you can also submit it to the Dutch Data Protection Authority.

1. Who is responsible for the processing of your personal data?

The Trimbos Institute is responsible for the processing of your personal data and will exercise the greatest possible care. We of course do everything we can to comply with the privacy rules that arise from the General Data Protection Regulation (“GDPR”) and other laws and regulations.

2. What personal data do we collect and for what purpose?

We do not collect personal data through the Website.

3. Cookies?

The Website uses the cookies as stated in our cookie statement.

4. Changes

Our services are constantly evolving. We therefore reserve the right to change or supplement this privacy statement from time to time and post any amended versions on the Website. We will place a prominent notice on our website and in our App to inform you if the privacy statement has changed and indicate the privacy statement at the top when it was last updated. We advise you to consult the latest version regularly and if you want to contact us, check whether the contact details are still up to date. The new privacy statement is effective after it is placed.

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.