Евалуација

EвалуацијаЦел 
Формативна евалуацијаДа се направи основна проценка на контекстуалните фактори (вклучувајќи бариери и фацилитатори) кои ќе влијаат врз имплементацијата на 5-те проектни места.
Процена на евалуацијаПроценка на избраните имплементациски стратегии за време на имплементацијата.
Евалуација на резултатПреку пробна имплементација на хибридна ефикасност до:
-Да се оцени дали интервенцијата имала влијание врз клиничките резултати и резултатите од употребата на услуги;
– Да се оцени преземањето, прифатливоста и одржувањето на сеопфатна стратегија за имплементација, дизајнирана да го зголеми ангажманот на пациентот и квалитетот на грижата за лицата со сериозно и трајно лошо ментално здравје.
Економска проценкаДа се оцени економичноста на интервенцијата и нејзината стратегија за имплементација за да се изгради план за креаторите на политики во 5-те места за имплементирање.