Представяне на проекта RECOVER-E

Български партньори: Национален център по обществено здраве и анализи & Център за психично здраве “Проф. Н. Шипковенски”

Цели

Натисни за увеличаване

Партньори

 • Trimbos Instituut, Институт Тримбос (водеща организация) – Нидерландия
 • Liga Romana pentru Sanatate Mintala – Румъния 
 • Университетска болница по психиатрия – Македония
 • Болница по психиатрия Cronici Siret – Румъния
 • Stichting GGZ Noord-Holland-Noord – Нидерландия
 • European Psychiatric Association, Европейска психиатрична асоциация – Франция
 • Fundacion Mundo Bipolar – Испания
 • Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg University – Германия
 • Специална психиатрична болница за здравни грижи „Доброта“    Котор – Черна гора 
 • Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, общество по психиатрия, наркология, психотерапия и клинична психология – Молдова
 • Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Държавен медицински и фармацевтичен университет „Николае Тестемицяну“ – Молдова
 • Национален център по обществено здраве и анализи – България
 • Hrvatskis Zavod Za Javino Zdravstvo (Хърватски институт по обществено здраве) – Хърватия
 • European Federation of Psychologists Associations (EFPA), Европейската федерация на психологическите асоциации (ЕФПА)– Белгия
 • Център за психично здраве “Проф. Н. Шипковенски” – България
 • Университетски болничен център в гр. Загреб, Хърватия

Описание на работения пакет

Номер на работния пакет: РП1
Ръководител на РП: TRIMBOS
Заглавие на работния пакет: Управление и координация
       Цели

 • Да се подсигури гладка координация при имплементирането на проекта;
 • Проектът да се управлява ежедневно, включвайки: мониторинг на научния напредък; комуникация с партниращите страни и с Европейската комисия; управление на финансите; оперативно отчитане; управление на възникнали конфликти; организиране и провеждане на заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет; управление на риска
 • Организиране на редовни съвместни и двустранни срещи с участници в консорциума за обмен на знания;
 • Да се свързва със Световната организация за хронични заболявания (GACD) относно напредъка по проектите и да участва в ежегодишните срещи на GACD
 • Осигуряване на връзка между мобилните екипи и експертния панел
 • Да се разработи и осигури система за управление на проекта с цел подпомагане на ежедневните дейности по управлението на проекта и неговото отчитане
 • Да се разработи и поддържа уеб страница за проекта.
 • Продължаващ мониторинг и контрол на качеството на имплементирането на проекта и постигнатите резултати.

Номер на работния пакет: РП2
Ръководител на РП: Психиатрична болница Котор (KPS)
Заглавие на работния пакет: Оценка на нуждите и изпълнимостта.
       Цели

 • Да се проведе задълбочен анализ на настоящата ситуация при предоставянето на психичноздравни грижи в обектите за изпълнение във всяка от петте държави-участници.
 • Да се направи оценка на нуждите и предпочитанията на потребителите на услуги, както и на специалистите по психично здраве в обектите за изпълнение на държавите-участници.
 • Да се разработи персонализиран имплементационен план за психичноздравните грижи в общността във в обектите за изпълнение на държавите-участници.

Номер на работния пакет: РП3
Ръководител на РП: TRIMBOS
Заглавие на работния пакет: Изпълнение
       Цели

 • Да се установят партньорски връзки в областта на психичноздравните грижи в общността чрез свързване на европейския експертен панел със заинтересованите страни в петте държави-участници, за да се имплементират психичноздравните услуги за хора с тежки психични разстройства.
 • Да се създаде услуга, ориентирана към възстановяването, като се включат експерти от опит като част от мобилните екипи в общността.

Работен пакет номер: РП4
Ръководител на РП: Университетска болница Хайделберг (UKL-HD)
Заглавие на работния пакет: Оценка на проучванията
       Цели

 • Да се имплементира превенцията (чрез мултидисциплинарни екипи за психичноздравни грижи в общността, които се реагират своевременно на нуждите на хората с тежки психични разстройства) в РП3 и да се измери ефективността й в РП4.

Номер на работния пакет: РП5
Ръководител на РП: Хърватски институт по обществено здраве (CIPH)
Заглавие на работния проект: Икономическа оценка

       Цели

 • Целта на РП5 е да се направи икономическа оценка на ресурсите разходвани по имплементацията на превенционната програма в петте държави-участници.

Номер на работния пакет: РП6
Ръководител на РП: Румънска лига за психично здраве (RLMH)
Заглавие на работния пакет: Установяване на сътрудничество с държавата относно имплементирането на проекта в дългосрочен план.
       Цели

 • Целта на този РП е отговорни лица от всяка от държавите-участници да изготвят стратегия за продължаваща имплементация на проекта след неговото приключване през 2021г.

Номер на работния пакет: РП7
Ръководител на РП: Световна биполярна фондация (FMB)
Заглавие на работния проект: Публичност
       Цели

 • Да се разработи план за повишаване на публичността относно резултатите от проекта, както и да се обсъдят възможностите за приложение на резултатите в други контексти и държави-участници в проекта в Европа;
 • Да се разпространят резултатите относно ефективността на превенцията при имплементацията на проекта
 • Да се развие център за научни изследвания в областта на имплементирането на проекта в Източна и Южна Европа за изследователи, отговорни лица и здравни специалисти.