Резиме на Recover-e Проект

Македонски партнер: Универзитетска Клиника за Психијатрија

Цели

Kликнете за зголемување

Партнери

 • Trimbos Instituut, Тримбос Институт (водечка организација/носител) – Холандија
 • Liga Romana pentru Sanatate Mintala – Романија
 • Универзитетска Клиника за Психијатрија -Mакедонија
 • Spitalul de psichiatrie Cronici Siret – Романија
 • Stichting GGZ Noord-Holland-Noord – Холандија
 • European Psychiatric Association, Европска Психијатриска Асоцијација, Франција
 • Fundacion Mundo Bipolar – Шпанија
 • Universitätsklinikum Heidelberg, Универзитетот во Хајделберг
 • Специјална болница за психијатрија “Dobrota” Котор- Црна Гора
 • Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, Друштво за Психијатрија, Зависност, Психотерапија и Клиничка Психологија- Молдавија
 • Universitatea de stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, University SMPHU Nocolae Testemitanu – Moldova
 • Национален центар за јавно здравство и анализи-Бугарија
 • Hrvatskis Zavod Za Javino Zdravstvo, Хрватски Завод за јавно здравство
 • European Federation of Psychologists Associations (EFPA), Европска Федерација на Здруженија на Психолози- Белгија
 • Центар за ментално здравје Проф. Н Шипковенски Лтд. – Бугарија
 • Клинички болнички центар Загреб- Хрватска

Опис на работни пакети

Работен пакет бр: WP1
WP Носител: TRIMBOS
Наслов на работен пакет: Управување и координација
       Цели
 

 • Да се обезбеди непречена координација на имплементација на проектот;
 • Раководење со проектот на дневно ниво, вклучително и: мониторирање на научниот напредок; комуникација меѓу партнерите и Европската комисија; финансиски менаџмент; оперативно известување; управување со конфликти; организирање и претседавање со состаноците на Управниот одбор и состаноци на Советодавниот одбор; управување на ризици
 • Да се организираат редовни заеднички и билатерални средби со учесниците на конзорциумот за споделување на знаења;
 • Да се соработува со GACD за наодите од проектот и учество на годишните состаноци на GACD
 • Да се поврзат тимовите за имплементација и експертскиот панел
 • Да се развие и обезбеди систем за информации за управување со проекти за поддршка на управување со проекти на дневно ниво и известување.
 • Да се развие и одржува веб-страница на проектот.
 • Континуирано мониторирање и контрола на квалитетот на проектната имплементација и резултатите.

Работен пакет бр: WP2
Носител на WP: KPS
Наслов на работниот пакет: Проценка на потребите и проценка за изводливост
        Цели

 • Да се добие детално разбирање на тековната состојба во обредбата за ментално здрaвје во секое од 5-те места за импелементација.
 • Да се изврши проценка на потребите и преференциите на корисниците на услуги, како и на експертите за ментално здравје на секое од 5-те места за имплементација.
 • Да се развие прилагоден план за имплементација на грижата за менталното здравје во заедницата за секое од 5-те места за имплементација врз основа на наодите од анализата на состојбата и проценката на потребите.

Работен пакет бр: WP3
WP Носител: TRIMBOS
Наслов на работен пакет: Имплементација
       Цели

 • Да се воспостави капацитетот на корисник на корисник за градење партнерство во заедницата за ментално здравје со поврзување на европски екпертски панел со  5 имплементациски места за ко-креирање на услуги во заедницата за ментално здравје за луѓе со тешки ментални заболувања.
 • Да се имплементира нега оринетирана кон закрепнување со препознавањена вредносите на искуственото знаење со вклучување на корисници eксперти како членови на тимови за ментално здравје во заедницата

Работен пакет бр: WP4
WP Носител: UKL-HD
Наслов на работниот пакет: Евалуација на истражувањето
      Цел

 • Целта на овој работен пакет е да се имплементира интервенцијата (мултидисциплинарни тимови за ментално здравје во заедницата, кои луѓето во задницата ги  поддржуваат луѓето со тешки ментални заболувања) во WP3 и да ја оценат проектната стратегија за имплементација тука во WP4.

Работен пакет бр: WP5
Носител на WP: CIPH
Наслов на работниот пакет: Економска проценка
      Цел

 • Целта на WP5 е да се изврши економска проценка на имплементацијата и стратегијата за имплементација на интервенцијата во 5-те места за имплементација.

Работен пакет бр: WP6
Носител на ВП: РLMH
Наслов на работниот пакет: Премостување на јазот помеѓу политиката и праксата
      Цел

 • Целта на ова WP е да ги вклучи со носителите на одлуки во 5-те места за имплементација и да подготви патека за катализирање на обемот и иновациите, за континуирана имплементација на интервенцијата по животниот век на проектот во 2021 година.

Работен пакет бр. WP7
Нoсител на WP: FMB
Наслов на работниот пакет: Дисеминација
      Цели

 • Да се ​​развие план за дисеминација за да се подигне свеста за наодите од проектот, како и да се дискутира за преводливоста и применливоста на наодите во други контексти и земји-членки во Европа;
 • Да се ​​дистрибуираат  докази специфични за земјата за ефективноста и процесот на имплементирање на интервенцијата.
 • Да се ​​развие центар за научно истражување во источните и јужните делови на Европа за истражувачи, носители на одлуки и здравствени професионалци.